अध्याय १

गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बधु, बौधायन, वसु ॥ ६ ॥

कौण्डिन्य, पृथु, हारीत, ध्रूम, शंकु, संकृति, शनि, विभाण्डक, पंक, गर्ग, काणाद ॥ ७ ॥

जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौनभार्गब, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानन्द ॥ ८ ॥

गौतमो मुद्‌गलश्‍चैव कौशिको गालवः क्रतुः ॥ अत्रिर्बभ्रुस्त्रितः शक्तिर्बुधो बौधायनो वसुः ॥ ६ ॥

कौण्डिन्यः पृथुहारीतौ धूम्रः शंकुश्च सङ्‌कृतिः ॥ शनिविभाण्डकः पङ्को गर्गः काणाद एव च ॥ ७ ॥

जमदग्निर्भरद्वाजो धूमपो मौनभार्गवः ॥ कर्कशः शौनकश्‍चैव शतानन्दो महातपाः ॥ ८ ॥

विशालाख्यो विष्णुवृद्धो जर्जरो जय-जङ्गमौ ॥ पारः पाशधरः पूरो महाकायोऽथ जैमिनिः ॥ ९ ॥

महाग्रीवो महाबाहुर्महोदरमहाबलौ ॥ उद्दालको महासेन आर्त आमलकप्रियः ॥ १० ॥

ऊर्ध्वबाहुरूर्ध्वपाद एकपादश्‍च दुर्धरः ॥ उग्रशीलो जलाशी च पिङ्गलोऽत्रिर्ऋभुस्तथा ॥ ११ ॥

विशाल, वृद्धविष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनि ॥ ९ ॥

महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलकप्रिय ॥ १० ॥

ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु ॥ ११ ॥

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10